ALFABET WYBORCZY 2018-2023

ASNRO


Nasz program wyborczy przedstawimy trochę w innej formie – a mianowicie po kolei. Nasz wyborczy alfabet przedstawia się następująco…

[A]

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

 • Ostatnie 4 lata pokazały, że Urząd Gminy Jaworze może być miejscem przyjaznym. Nasi urzędnicy są dla Państwa zawsze do dyspozycji, a ja nawet czasem bywam do niej i 24 godziny na dobę w kontakcie z Państwem.
 • Uzupełniliśmy monitoring gminny o kolejne lokalizacje kamer i zamierzamy nadal rozbudowywać system bezpieczeństwa publicznego w Jaworzu. Już wkrótce obejmiemy nim także boisko przy SP1, Park Wypoczynkowo-Rekreacyjny „Stary Basen” oraz w inne newralgiczne miejsca w Jaworzu.
 • Zmieniło się także wnętrze i otoczenie Urzędu – mamy kącik dla dzieci i Arboretum, które stało się swoistym mikrosferą zieleni w Jaworzu. W przyszłym roku zadbamy o fronton urzędu, bo ten pozostawia wiele do życzenia. Być może powstaną kolejne takie mikrosfery.
 • Systematycznie zmniejszamy poziom zadłużenia gminy oraz dbamy o zwiększanie pułapu dochodów finansowych gminy, aby finansować nowe projekty i niezbędne działania. Nadal chcemy prowadzić akcję „Zamelduj się w Jaworzu” – jako zachętę do płacenia podatku PIT „w naszej gminie”, a nie na rzecz innych miejscowości.
 • Zakup budynku „Pod Goruszką” od Gminnej Spółdzielni Jasienica-Jaworze (tam, gdzie dzisiaj jest sala sesyjna, sala ślubów Gminna Biblioteka Publiczna i SP nr 1) – to inwestycja w poszerzanie mienia komunalnego naszej gminy.
 • Konsultacje społeczne ważnych spraw z mieszkańcami – to już się dzieje i będzie się pogłębiało. W końcu co roku spotykaliśmy się na wspólnych spotkaniach i ta tradycja nie zostanie zarzucona. Warto rozmawiać o Jaworzu!
 • Dodatkowo wprowadzimy obywatelską inicjatywę ustawodawczą, a także w ramach Rady Gminy Jaworze utworzymy Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
 • Każdego roku, późną wiosną, będziemy prezentować „Raport o Stanie Gminy” i urządzimy nad nim otwartą debatę. Liczymy na Państwa głos.
 • Od najbliższej kadencji obrady Rady Gminy Jaworze będziemy transmitować w Internecie.
 • Zwiększenie transparentności Urzędu Gminy Jaworze i działań podejmowanych przez wójta.

[B]

BUDŻET OBYWATELSKI DLA JAWORZA

 • Budżet obywatelski dla Jaworza to inicjatywa, która musi być kontynuowana.
 • Zwiększymy od 2020 roku poziom finansowania w tej formie do co najmniej 0,5% poziomu wydatków budżetowych ogółem.
 • Wdrażamy i rozwijamy „inicjatywę obywatelską” przy projektowaniu budżetu, zapraszając do współdecydowania w tym zakresie wszystkich jaworzan.

[C]

CZYSTE JAWORZE

 • Ekologia to podstawa. W kolejnej kadencji zamierzamy otworzyć Centrum Edukacji Ekologicznej w Jaworzu, w co zaangażowane będzie m.in. Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej.
 • Stworzenie przy Muzeum „Motylarni” jako ośrodka edukacji przyrodniczej.
 • Kontynuacja rozbudowy kanalizacji sanitarnej – m.in. w rejonie ul. Sosnowej i Zdrojowej w Jaworzu.
 • Montaż systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej – w tym na budynkach obu szkół podstawowych, na przedszkolu w Jaworzu Średnim, na budynku Urzędu Gminy Jaworze, na ośrodku zdrowia, szkół, zaplecza sportowego Koralowej Areny itp.
 • Realizacja projektów w zakresie redukcji niskiej emisji, w tym wymiana kotłów węglowych na ekologiczne oraz podjęcie starań o montaż pomp ciepła i systemów ogniw fotowoltaicznych na budynkach indywidualnych.
 • Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz funkcjonowanie stacji meteo, czyli „wiesz, czym oddychasz” jako informacja dla mieszkańców o stanie środowiska naturalnego.

[D]

DROGI GMINNE

 • Kontynuacja realizacji Programu Modernizacji Dróg Lokalnych w Jaworzu.
 • Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych, szczególnie dzieci i młodzieży – inteligentne przejścia dla pieszych i temu podobne inwestycje.
 • Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego jako działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.
 • Podjęcie działań na rzecz budowy chodnika wzdłuż ul. Zacisznej i uzupełnienie chodnika przy ul. Cisowej (w tym zakresie konieczna współpraca z powiatem oraz pozyskanie dodatkowych środków pozabudżetowych).
 • Budowa parkingu na ok. 100 miejsc samochodowych między Parkiem Zdrojowym a Plebanią wraz z przebudową ul. Wapienickiej – w tym nowoczesna stacja ładowania samochodów elektrycznych.
 • Modernizacja ul. Kalwaria (w ramach nowo projektowanego przez Rząd RP programu dofinansowania dróg gminnych i powiatowych).

[E]

EDUKACJA – NASZE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

 • Mądre dokończenie reformy oświatowej w Jaworzu poprzez przystosowanie obu szkół do nowych wyzwań w zakresie edukacji – wyposażenie niezbędnych klasopracowni.
 • Dofinansowanie edukacji językowej i ekologicznej dzieci i młodzieży w Jaworzu.
 • Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Fauny i Flory w Jaworzu.
 • Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz promowanie międzyszkolnej współpracy międzynarodowej.
 • Podjęcie działań na rzecz zaprojektowania i budowy nowego przedszkola w Jaworzu (ewentualnie z oddziałem żłobkowym), o ile pozwolą na to środki oraz zasób nieruchomości gminy – proponowana lokalizacja: ogródek Przedszkola Nr 1.
 • System stypendialny.

[F]

FUNDUSZE UNIJNE I ŚRODKI POZABUDŻETOWE

 • Centrum Edukacji Ekologicznej – to pomysł, który zrealizujemy ze środków unijnych.
 • „Dom Zdrojowy im. Maurycego St. Genois d’Anneaucourt” jako Centrum Dialogu Międzypokoleniowego i Usług Społecznościowych – mamy na to prawie 3,2 mln złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
 • Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka – źródło dofinansowania różnego rodzaju projektów.
 • Euroregion „Śląsk Cieszyński”, Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska”, Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina” – mikroprojekty kulturalne, sportowe, edukacyjne, przyrodnicze i transgraniczne.
 • Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – g]projekty środowiskowe, ekologiczne i uzdrowiskowe.

[G]

GŁOS MIESZKAŃCÓW

 • Budżet obywatelski jako narzędzie współpracy z mieszkańcami – kontynuacja.
 • Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza oraz budżetowa.
 • Spotkania z mieszkańcami – dobra tradycja musi być kontynuowana.
 • Konsultacje społeczne projektów uchwał i przedsięwzięć samorządowych.
 • Transmisja internetowa obrad Rady Gminy Jaworze.
 • Doroczna publiczna debata nad „Raportem o stanie Gminy Jaworze”.

[H]

HALA SPORTOWYM SERCEM JAWORZA

 • Spełniliśmy naszą obietnicę wyborczą – zbudowaliśmy pełnowymiarową halę sportową, teraz czekamy na olimpijki i olimpijczyków (jedną już mamy!).
 • Budowa boiska do gry w plażową piłkę nożną.
 • Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy wiacie w Jaworzu Nałężu (toczą się rozmowy z Nadleśnictwem ws. pozyskania tych terenów na cele publiczne).
 • Zadaszenie trybuny na „Koralowej Arenie” wraz z dalszą modernizacją obiektu.
 • Podjęcie starań o pozyskanie terenów dla rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworzu w okolicach ul. Koralowej.
 • Utworzenie „Centrum Sportu i Turystyki” jako gminnego ośrodka rekreacji i aktywności fizycznej (bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów) na rzecz spójnego i ciągłego nadzoru nad obiektami sportowymi, uzdrowiskowymi, turystycznymi i rekreacyjnymi. Pozyskanie nowych terenów na cele sportowo-rekreacyjne i rozbudowa istniejących.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach i klubach sportowych.
 • System stypendialny.

[I]

INNOWACJE

 • Innowacja to pozytywnie przyjęte i wprowadzone w życie usprawnienie dla całej wspólnoty mieszkańców. Współczesny świat nie istnieje już bez Internetu. Komputer bez łącza internetowego czy komórka bez 4G lub LTE dla wielu z nas wydają się bez sensu. Cyfrowa Polska to wyzwanie dla nas wszystkich. Stąd też upowszechniamy dostęp do Internetu dla szkół i dla nas samych oraz poszerzamy ofertę hot-spotów w miejscach publicznych.
 • Zbudowanie prawdziwej e-Administracji – nie obędzie się to bez innowacyjnego urzędu oraz innowacyjnych urzędników.

[J]

JAWORZE TO NASZE WSPÓLNE DOBRO

 • Otoczmy opieką naszą wspólną historię, kulturę i dziedzictwo lokalne.
 • Utwórzmy atrakcyjną pokoleniowo Izbę Regionalną.
 • Zaktywizujmy jeszcze bardziej organizacje pozarządowe i wzniećmy wolontariat.
 • „Trzydziestka” jako Dom Zdrojowy, centrum usług wspólnych, a przy okazji  kultury i dialogu międzypokoleniowego
 • Poczujmy dumę z Jaworza!

[K]

KULTURA TO NASZE ŹRÓDŁO TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ

 • „Dom Zdrojowy” jako Centrum Dialogu Międzypokoleniowego i Centrum Usług Społecznościowych (zdobyliśmy na ten cel unijną dotację, dzięki której tak zwana Trzydziestka zostanie zrewitalizowana na cele społeczne i kulturalne).
 • Amfiteatr musi pozostać centrum kultury w Jaworzu – w minionej kadencji został obudzony i pobudzony do życia – będzie tak nadal..
 • Wzmocnienie pozycji Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu.
 • Wsparcie teatru amatorskiego w Jaworzu.
 • Budowanie kulturalnej marki gminy – w tym przez przekształcenie Ośrodka Promocji Gminy Jaworze w Centrum Kultury Jaworze (C.K. Jaworze).

[L]

LUDZIE TO PODSTAWA

 • Karta „Jaworzańska Rodzina” to dobry pomysł na wsparcie naszych mieszkańców – rozpoczniemy dyskusję na temat stworzenia nowej oferty dla miejscowych rodzin.
 • Darmowe przejazdy „70+” w PKSie – to był strzał w dziesiątkę – zobaczymy, czy nie da się więcej… Liczymy m.in. na rozmowy z miastem Bielskiem-Białą.
 • Monografia Gminy Jaworze – historyczne, ale i naukowe dzieło o historii Jaworza. W tym również podręcznik o historii Jaworza dla dzieci.
 • #SłuchającWas – nowe rozwiązania systemowe, m.in. obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze, transparentność działań samorządu, imienne głosowania i transmisje z obrad rady gminy.

[Ł]

ŁĄCZY NAS JAWORZE!

 • PATRZ „X – POPROSZĘ O DWA KRZYŻYKI!” 🙂
 • W skrócie kandydaci na radnych Rady Gminy Jaworze:
  • Okręg Nr 01: WOJCIECH JASKUŁA,
  • Okręg Nr 02: JADWIGA ZABILSKA,
  • Okręg Nr 03: AGNIESZKA KUKLA,
  • Okręg Nr 04: MAGDALENA KRZEMIEŃ,
  • Okręg Nr 05: ZBIGNIEW PUTEK,
  • Okręg Nr 06: KRZYSZTOF KLESZCZ,
  • Okręg Nr 07: TOMASZ GWÓŹDŹ,
  • Okręg Nr 08: PIOTR FILIPKOWSKI,
  • Okręg Nr 09: EDWARD PODSTAWNY,
  • Okręg Nr 10: DOROTA MAMORSKA,
  • Okręg Nr 11: AGNIESZKA NIEBORAK,
  • Okręg Nr 12: JAN BATHELT,
  • Okręg Nr 13: ROMAN KRUCZEK,
  • Okręg Nr 14: TOMASZ JURCZYK,
  • Okręg Nr 15: SŁAWOMIR TOMALA,
  • Kandydat na Wójta Gminy Jaworze: RADOSŁAW OSTAŁKIEWICZ.

LNJ Together

[M]

MŁODZIEŻ

 • Dalsze umacnianie roli Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze, w której rodzą się niesamowite talenty samorządowe – m.in. przewodnicząca MRG II kadencji (2013-2015) Pani Agnieszka KUKLA kandyduje z mojego Komitetu na radną Rady Gminy Jaworze z okręgu nr 3.
 • Otwarcie amfiteatru i obiektów sportowych na potrzeby młodzieży.
 • Otwarcie nowej świetlicy środowiskowej na pierwszym piętrze zaplecza sportowego „Koralowej Areny”.
 • Nowe miejsca aktywności dla młodzieży, w tym rozbudowa ścieżek rowerowych.
 • Włączenie młodzieży w życie społeczne Jaworza – między innymi poprzez stypendia edukacyjne, kulturalne i sportowe.

[N]

NOWE ROZWIĄZANIA

 • Kontynuacja bezpłatnych i ogólnodostępnych porad prawnych dla wszystkich mieszkańców Jaworza.
 • Kontynuacja i poszerzenie Budżetu Obywatelskiego dla Jaworza.
 • Kontynuacja pracy przy otwartych drzwiach – jestem w biurze = jestem dla Was!

[O]

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 • Co najmniej pół miliona złotych (ok. 1,5% wydatków) musi być nadal przeznaczony dla organizacji pozarządowych.
 • Jaworzańskie Forum Organizacji Pozarządowych jako platforma dyskusji między sektorem publicznym a społecznym.
 • Wsparcie działalności organizacji kulturalnych, młodzieżowych i sportowych.

[P]

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Gminna polityka podatkowa musi być przyjazna przedsiębiorcom i osobom po raz pierwszy podejmującym działalność gospodarczą.
 • Powinniśmy opracować program ulg dla podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą.
 • Ufundujmy nagrodę  albo wyróżnienie dla nowych i rozwijających się firm – w tej kadencji się nie udało, powinno udać się w kolejnej.
 • Utwórzmy lokalną delegaturę Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – w końcu w Jaworzu jest niespełna tysiąc mikro i małych przedsiębiorstw, a honorowy przewodniczący RIG jest jak najbardziej za.
 • Inwestycje w BitCoiny – Jaworze jest partnerem w ramach projektu pilotażowego wdrażania waluty internetowej oraz ochrony danych osobowych w sieci.

[R]

(e)R JAK RADEK

 • Kandydatem na wójta gminy Jaworze jest Radosław OSTAŁKIEWICZ – w latach 2007-2014 zastępca wójta, a przez ostatnie cztery lata wójt gminy Jaworze.
 • Moim hasłem wyborczym jest: WIEDZA – DOŚWIADCZENIE – SKUTECZNOŚĆ.
 • A myślą przewodnią pracy na wójtowskim stołku są słowa: „Jaworze to niekończący się dialog” – nic o Was bez Was!
 • Odmłodzenie składu Rady Gminy Jaworze – młody wójt się sprawdził, dlaczego nie pójść o krok dalej?

Fot. Rafal Klimkiewicz / EDYTOR.net Tel. 513009944 www.edytor.net

[S]

SENIORZY

 • Ludzie starsi to fundament każdej społeczności lokalnej – jej protoplaści i budowniczowie. Dlatego trzeba o nich dbać szczególnie. Jaworzańska Karta Seniora może to załatwić – już w tej kadencji wprowadziliśmy darmowe przejazdy PKS-em dla osób 70+. Pora postawić krok dalej.
 • Uruchomienie w dawnej „Trzydziestce” Centrum Usług Społecznościowych w ramach Centrum Dialogu Międzypokoleniowego oraz (w razie pozyskania środków) Ośrodka Wsparcia Społecznego.
 • Kontynuacja i poszerzenie oferty działań działań w ramach Jaworzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 • Wsparcie na rzecz organizacji emeryckich i wiejskich – w tym ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz organizacji wolontariackich.
 • Poszerzenie usług ośrodka zdrowia o porady leczenia chorób trzeciego wieku.
 • Realizacja szkoleń unijnych w zakresie integracji społecznej.

[T]

TRANSPORT I KOMUNIKACJA W JAWORZU

 • Współpraca z gminami powiatu bielskiego i samorządem powiatowym w zakresie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, którego wójt Jaworza jest „szefem”.
 • Utrzymanie bezpłatnych przejazdów dla seniorów w ramach ulgi „70+”.
 • Podjęcie rozmów z nowym Prezydentem Miasta Bielska-Białej w sprawie integracji PKS i MZK i współpracy cenowej, rozkładowej, sieciowej i informacyjnej.
 • Podjęcie rozmów w sprawie współpracy z „Kolejami Śląskimi”.
 • Możliwe uruchomienie „nocnego autobusu” w weekendy.

[U]

UZDROWISKO

 • Podjęcie wspólnie z Radą Gminy Jaworze aktywnych działań na rzecz utworzenia w Jaworzu uzdrowiska.
 • Pogłębienie odwiertu IGH-1 na cele uzdrowiskowe – pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.
 • Budowa „Domu Zdrojowego” poprzez przebudowę tzw. „Trzydziestki” (pieniądze i projekt już mamy).
 • Współpraca z Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym (sanatorium w Jaworzu) w zakresie uzdrowiska.

[V]

VICE, CZYLI ZASTĘPCZYNI WÓJTA

 • Właściwie powinno być na „A” = Anna Skotnicka-Nędzka.

1-6

Anna Skotnicka-Nędzka ma wyższe wykształcenie, jest rodowitą jaworzanką, pracuje w urzędzie gminy od blisko 20 lat, przechodząc przez kolejne szczeble administracyjnej kariery. Była nie tylko sekretarzem gminy (2003-2014), ale i pełnomocnikiem ochrony informacji niejawnych. Jako wicewójt Jaworza od grudnia 2014 roku odpowiadała m.in. za oświatę, pomoc społeczną, projekty o charakterze nieinwestycyjnym oraz nadzorował Referat Obsługi Techniczno-Gospodarczej.

Przez minione cztery lata mogłem na niej polegać i wspólnie ciągnęliśmy wózek o tablicy rejestracyjnej #SBI_JAWORZE. Zawsze powtarzam jedno – nie generałowie zwyciężają bitwy i wygrywają wojny, ale całe armie. Dlatego zawsze sobie cenie współpracę i współpracowników. Minione cztery lata nie byłyby tak owocne w sukcesy naszej gminy, gdyby nie ciężka praca i mądra współpraca z różnymi środowiskami i organizacjami. W tym wysiłku wspierała mnie zawsze moja zastępczyni – Anna Skotnicka-Nędzka, która mnie zawsze motywowała, czasem opieprzała, rzadko krytykowała (choć zdarzało się). I to właśnie jej chciałbym z  za to wszystko podziękować. Bez Ciebie, Aniu, by się nie udało… Dzięki Ci Aniu za każdy rok naszej współpracy i partnerstwa – a najbardziej za ostatnie cztery lata. Daliśmy radę!  

Stąd też chcę zarekomendować Państwu #AnnaSkotnickaNędzka na stanowisko wicewójt Jaworza na kolejnych pięć lat. Ania zna Jaworza, czuje je i wie, że Jaworze to ludzie. Ale przede wszystkim wspiera mnie, pomaga mi, a czasami wyręcza. Niesamowicie dobrze mieć kompetentną, mądrą i rezolutną zastępczynię. Ja ją już mam!

[W]

WYPRAWA W PRZYSZŁOŚĆ

 • Uchwalenie przygotowanego w tej kadencji Lokalnego Programu Rewitalizacji – jako podstawowego dokumentu zachowania dziedzictwa regionu.
 • Uchwalenie przygotowanej w tej kadencji Strategii Rozwoju Gminy Jaworze – jako podstawowego aktu określającego kierunki rozwoju naszej gminy.
 • Uchwalenie nowego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” jako podstawy planowania przestrzennego i urbanizacji gminy Jaworze na kolejne dekady.
 • Współpraca z mieszkańcami, kościołami i organizacjami pozarządowymi.
 • Współpraca z miastem Bielsko-Biała w stronę utworzenia tzw. Aglomeracji Beskidzkiej.
 • Planowanie na kilka kadencji wprzód.

[X]

X – POPROSZĘ O DWA KRZYŻYKI (GŁOSY)!

 • Jeżeli odpowiadała Państwu moja praca przez minione cztery lata, uprzejmie proszę Państwa o głos, który upoważni mnie do jeszcze lepszej kontynuacji.
 • Jeżeli Państwo odpowiedzieli pozytywnie na punkt wcześniejszy, poproszę o drugi „iks”, tzn. na kandydata albo kandydatkę z mojej listy. Tylko wtedy będę mógł spełnić ww. program wyborczy, a w każdym z piętnastu okręgów jest jeden kandydat.
 • Jeżeli zakreślą Państwo w karcie do głosowania nazwisko RADOSŁAW  GRZEGORZ OSTAŁKIEWICZ, to Waszą/Waszym kandydatką/kandydatem na radną/radnego powinna/powinien być:
  • Okręg Nr 01: WOJCIECH JASKUŁA,
  • Okręg Nr 02: JADWIGA ZABILSKA,
  • Okręg Nr 03: AGNIESZKA KUKLA,
  • Okręg Nr 04: MAGDALENA KRZEMIEŃ,
  • Okręg Nr 05: ZBIGNIEW PUTEK,
  • Okręg Nr 06: KRZYSZTOF KLESZCZ,
  • Okręg Nr 07: TOMASZ GWÓŹDŹ,
  • Okręg Nr 08: PIOTR FILIPKOWSKI,
  • Okręg Nr 09: EDWARD PODSTAWNY,
  • Okręg Nr 10: DOROTA MAMORSKA,
  • Okręg Nr 11: AGNIESZKA NIEBORAK,
  • Okręg Nr 12: JAN BATHELT,
  • Okręg Nr 13: ROMAN KRUCZEK,
  • Okręg Nr 14: TOMASZ JURCZYK,
  • Okręg Nr 15: SŁAWOMIR TOMALA.

[Y]

YES, WE CAN!

 • #WIEDZA – jesteśmy najlepiej przygotowani do wyzwań czekających na Jaworze – nasz kandydat na wójta zna naszą gminę i jej mieszkańców od podszewki, gdyż jest z nimi na co dzień;
 • #DOŚWIADCZENIE – znamy potrzeby i problemy mieszkańców Jaworza, a przez minioną kadencję udowodniliśmy, że Jaworze jest wartością samą w sobie i swoistą filozofią życia;
 • #SKUTECZNOŚĆ – ostatnia kadencja jest dowodem na to, że większość naszych działań zakończyła się sukcesem. Mieliśmy odwagę – wbrew wszystkiemu i wszystkim – podejmować decyzje odważne i niepopularne, ale zawsze służące wspólnemu interesowi. Dla nas liczy się bowiem sukces w dłuższym wymiarze czasie, a nie chwilowy błysk fleszy;
 • #DIALOG – sukces nie byłby możliwy bez rozmowy z mieszkańcami Jaworza. Za to dziękujemy i prosimy o więcej! A po wyborach nie dzielmy się na „różne” kluby czy obozy, ale współpracujmy. Bo o to chodzi w samorządzie.

[Z]

ZDROWIE

 • Poszerzenie oferty Ośrodka Zdrowia i jego rozbudowa wraz z podniesieniem jakości świadczonych tam usług medycznych (w ramach możliwości prawnych).
 • Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej w szkołach i przedszkolach.
 • Programy profilaktyczne finansowane z budżetu gminy, np. szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy dla dziewczynek, badania przesiewowe słuchu, badania mammograficzne, popularyzacja honorowego dawstwa krwi i komórek macierzystych, darmowe badania profilaktyczne dla seniorów w konkretnych kategoriach medycznych.

[Ż]

ŻYCIE CODZIENNE JAWORZA

 • Duma.
 • Identyfikacja.
 • Wspólnota.

podpis

Reklama