Wykształcenie

2013 – 2014 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA W CZĘSTOCHOWIE
Wydział Zarządzania
Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu
Praca pt. „Projekty unijne w zarządzaniu procesami rozwoju gmin województwa śląskiego”
2013 – 2014

 

 

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Akademia Liderów Samorządowych – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Studia podyplomowe organizowane przez MAiC, ukończone z wyróżnieniem
Praca pt. „Procesy zarządzania zmianą w sektorze publicznym a kultura organizacyjna administracji na przykładzie Urzędu Gminy Jaworze”
2011 – 2012

 

 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
Public Relations
Studia podyplomowe
Praca pt. „Przywrócenie Jaworzu statusu gminy uzdrowiskowej – opracowanie i wdrożenie koncepcji ‘Jaworze-Zdrój’. Publiczna kampania wizerunkowo-informacyjna Public Relations”
2009 – 2010

 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
Zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji
Studia podyplomowe
Praca pt. „System zarządzania jakością jako instrument wspomagający zarządzanie lokalnymi wspólnotami samorządowymi na przykładzie gminy Jaworze”
2008 – 2009 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Zarządzanie w administracji publicznej
Studia podyplomowe
Praca pt. „Współpraca międzynarodowa samorządu lokalnego na przykładzie gminy Jaworze”
2001 – 2003 UNIWERSYTET OPOLSKI W OPOLU
Wydział Ekonomiczny – Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja, specjalność: Administracja w systemie prawa europejskiego
Studia magisterskie
Praca pt. „Charakter prawny układów zbiorowych pracy w świetle przepisów kodeksu pracy”
1998 – 2001 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ
Administracja
Studia licencjackie
Praca dyplomowa pt. „Prokura”
1994 – 1998 LICEUM EKONOMICZNE W BIELSKIEJ SZKOLE MENEDŻERÓW
Finanse i rachunkowość
Dyplom: technik ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość
Reklamy

Moje publikacje

  1. Radosław G. Ostałkiewicz, Zarządzanie jakością pracy w administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Gminy Jaworze [w:] Człowiek – praca – organizacja. Wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze, F. Bylok, A. Czarnecka, A. Słocińska (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
  2. Radosław G. Ostałkiewicz, Jakość jako strategia działania. Zarządzanie jakością instrumentem doskonalenia funkcjonowania administracji samorządowej w Polsce [w:] Zarządzanie publiczne. Uwarunkowania – kierunki – techniki, A. Pabian (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
  3. Radosław G. Ostałkiewicz, Zwiększanie poziomu kultury etycznej urzędników samorządowych jako jeden z aspektów zarządzania instytucjami publicznymi [w:] Ludzie a wartość organizacji – kapitał społeczny, ludzki i intelektualny, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
  4. Radosław G. Ostałkiewicz, Organizacyjne uwarunkowania zarządzania wiedzą w jednostkach administracji samorządowej [w:] Wybrane problemy zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji, (red.) D. Jelonek, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
  5. Radosław G. Ostałkiewicz, Lokalny rozwój gospodarczy a inicjatywy lokalne podejmowane w ramach lokalnych grup działania oraz lokalnych grup rybackich. Przypadek powiatu bielskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług Nr 97” Nr 724, 2012.
  6. Radosław G. Ostałkiewicz, Samorząd gminy w procesie kreowania postaw proprzedsiębiorczych w społeczności lokalnej na przykładzie Gminy Jaworze [w:] Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości, A. Nowicki, D. Jelonek (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
  7. Radosław G. Ostałkiewicz, Gmina a społeczeństwo informacyjne. Zarządzanie lokalnym rozwojem cyfrowym przy wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej w Subregionie Południowym województwa śląskiego [w:] Wiedza w kreowaniu przedsiębiorczości, K. Perechuda, I. Chomiak-Orsa (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.
  8. Radosław G. Ostałkiewicz, Procesy zarządzania zmianą w sektorze publicznym a kultura organizacyjna administracji na przykładzie Urzędu Gminy Jaworze [w:] Raport z realizacji V edycji Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych w 2014 roku, M. Dziurnikowska-Stefańska (red.), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2015.
  9. Radosław G. Ostałkiewicz, Władze gminy a wspólnota lokalna: demokratyzacja zarządzania publicznego i partycypacja społeczna w procesach decyzyjnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej” 2016, Nr 20.